องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก”

24 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เป็นวิทยากรร่วมเสวนา หัวข้อ “การปลูก การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม“ ในเวทีเสวนา “ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนสถานกงสุลและผู้แทนจากสถานทูตร่วมรับฟัง วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ