องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 9 กรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 9 กรกฎาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022038155

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 30 มิถุนายน 2563

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 26 มิถุนายน 2563

สามารถยื่นเอกสารในวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่สโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรม ชั้น 2

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 5 มิถุนายน 2563

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ลงวันที่ 19 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งได้ปิดรับสมัครไปแล้วนั้น ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัย รังสิต

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่งนักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 29 พฤษภาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 022038153