องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 มีนาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 4 มีนาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038153

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 23 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักการตลาด 5 เภสัชกร 5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม 22 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 17 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา 17 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร.02-2038155