องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 17 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ รับผิดชอบกลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Wisconsin at Madison ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

อภ.เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธอส. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับองค์กรตามเกณฑ์(SE-AM) และ ISO/IEC 38500 11 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม นำคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 11 พฤษภาคม 2565

น้ำมันสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมได้รับการบรรจุเป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว จำนวน 3 รายการ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของรัฐได้ตามข้อบ่งใช้ โดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นผู้วินิจฉัยและ สั่งจ่ายยา เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

คณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 10 พฤษภาคม 2565

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ทางด้านการผลิต ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่เว็บไซต์องค์การเภสัชกรรม

X