องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ติดต่อเรา

  • CALL CENTER 1648
  • PHONE 02-203-8000
  • FAX 02-354-8780
  • Email info@gpo.or.th

ติดต่อเรา

กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการขององค์การเภสัชกรรม
มาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ