องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 17 พฤศจิกายน 2563

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 6 พฤศจิกายน 2563

ภญ.พรระพี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการผลิต และ ภก.สุธรรณ์ อุตโม ผู้อำนวยการกองการควบคุมคุณภาพ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 30 ตุลาคม 2563

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และ ตรัง แล้ว 29 ตุลาคม 2563

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว

คณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน 28 ตุลาคม 2563

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ฝ่ายผลิตยา (Mass Production)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 26 ตุลาคม 2563

ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก สถาบันวิจัยและพัฒนา 27 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 และนักการตลาด5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 19 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038153

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 สังกัดกลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิกสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 พฤศจิกายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155