องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 17 พฤศจิกายน 2563

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 6 พฤศจิกายน 2563

ภญ.พรระพี ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการกองการผลิต และ ภก.สุธรรณ์ อุตโม ผู้อำนวยการกองการควบคุมคุณภาพ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 30 ตุลาคม 2563

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว สุพรรณบุรี และ ตรัง แล้ว 29 ตุลาคม 2563

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว

คณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน 28 ตุลาคม 2563

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ฝ่ายผลิตยา (Mass Production)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 26 ตุลาคม 2563

ภก.ธนาวุฒิ ชวนะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการ โรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

กฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2563 17 ตุลาคม 2563

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2563 วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีตัวแทนผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมพร้อมครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบำเพ็ญบุญ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ 17 ตุลาคม 2563

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ตุลาคม 2563

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยนพ.วิฑูรย์ เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่างๆ

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดในโรงเรือน และกลางแจ้งที่เหมาะกับประเทศไทย 8 ตุลาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) พัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ ในโรงเรือน (Greenhouse) และกลางแจ้ง (Outdoor) ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ ที่สร้างสารสำคัญสูง ทั้ง CBD เด่น, THC เด่น, CBD : THC (1:1) รวมทั้งสายพันธุ์ไทย พร้อมทำการศึกษา และพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับประเทศไทย ช่วยผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาเพิ่มขึ้น

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อภ.ได้อันดับ 17 จาก 53 รัฐวิสาหกิจ อยู่ที่ ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก 2 ตุลาคม 2563

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 53 หน่วยงาน

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 29 กันยายน 2563

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์ ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน 29 กันยายน 2563

ดร.ภญ.ปภัสสร สุรวัฒนาวรรณ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ