องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักวิจัย 5 และนักการตลาด 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

8 กันยายน 2563
ขนาดตัวอักษร