องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม จับมือ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

16 พฤศจิกายน 2566
ขนาดตัวอักษร

     

     ที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง องค์การเภสัชกรรมโดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จํากัด โดย ทันตแพทย์ชัยนันท์ สุขสมิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด 


     

     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมีส่วนหนึ่งเกิดจากการส่งเสริมนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรมจึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อยกระดับขององค์กรให้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมภายใต้ Branding ใหม่ขององค์การเภสัชกรรม ชื่อว่า “Innovative care for life”     องค์การเภสัชกรรมมีแนวคิดและมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุน Startup ของคนไทย เพื่อให้คนไทยสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขและประเทศชาติได้ โดยในปีที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมและบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน (ที่ปรึกษาโครงการฯ) ได้ร่วมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่กับบริษัท Startup หลายแห่ง และได้เล็งเห็นว่า บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด เป็นหนึ่งใน Startup ที่มีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายอาหารทางการแพทย์ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่มีโภชนาการเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทดแทนผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลากหลายกลุ่ม บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด จึงได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพในการลงทุนธุรกิจร่วมกับองค์การเภสัชกรรมต่อไป และจึงเป็นที่มาของงานในวันนี้


     ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการศึกษาวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท พร้อมทั้งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบในการร่วมทุนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การเภสัชกรรมร่วมศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์การเภสัชกรรมและบริษัทไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ เพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบในการร่วมทุนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การเภสัชกรรมในอนาคตอีกด้วย


ด้านทันตแพทย์ชัยนันท์ สุขสมิทธิ์ กล่าวว่า บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด มีเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนา Glucose Polymer สำหรับโภชนาการทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และทางการแพทย์ ใช้ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่เหมาะสมเฉพาะราย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณประโยชน์สูงสุด บริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ธุรกิจ และการลงทุน มีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายอาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ มีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ที่มีโภชนาการเหมาะสมสารอาหารครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ โดยนอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “แอลเดอลีน” สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการกลืนแล้ว บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์อีกหลายรายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมีความผันผวน สำหรับผู้ต้องการเพิ่มภูมิต้านทาน สำหรับผู้ต้องการควบคุมปริมาณน้ำและโซเดียม สำหรับผู้ป่วยฟอกไต และสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมพลังงานก่อนการผ่าตัด เป็นต้น