องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 กันยายน 2566
ขนาดตัวอักษร     องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ยาถือเป็น
1 ใน ปัจจัย 4 เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากยาสามารถใช้รักษาผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยได้ แต่สิ่งสำคัญคือ ยาทุกชนิดไม่ว่าจะได้มาจากการจ่ายยาของแพทย์ เภสัชกร หรือยาที่หาซื้อเองจากร้านขายยานั้น หากผู้ป่วยใช้ยาอย่างผิดวิธี ล้วนแล้วแต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องทานยาให้ถูกต้องและถูกวิธีด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และควรคำนึงถึงหลักในการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วย     โดยหลักการแล้วการใช้ยาที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้น ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาให้ละเอียด   ให้เข้าใจ ก่อนใช้ยาทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ควรใช้ยาให้ตรงกับโรค ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่ป่วยอย่างละเอียด รวมถึงโรคประจำตัวที่กำลังรักษาอยู่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาและควรใช้ยาให้ถูกวิธี โดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง เนื่องจากการใช้ยาที่ผิดวิธี อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงได้ เช่น ยาใช้ภายนอกเป็นยาที่ใช้สำหรับภายนอกเท่านั้น หากไม่อ่านฉลากให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วนำมารับประทานอาจก่อให้เกิดผลเสียรุนแรงได้ เป็นต้น


     ที่สำคัญจะต้องใช้ยาให้ถูกกับบุคคล ควรใช้ยาเฉพาะบุคคล ควรซื้อยาเองหากจำเป็นต้องซื้อยาที่ร้านขายยา ไม่ควรซื้อยาให้ผู้อื่น และอย่านำยาผู้อื่นมารับประทาน เพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ยาสำหรับเด็กก็มีขนาดการรับประทานที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่ ยาบางชนิดหญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้  ยาบางชนิดห้ามรับประทานร่วมกัน เพราะอาจเกิดปัญหายาตีกันและก่อให้เกิดอันตรายได้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงประวัติการแพ้ยา ก่อนการจ่ายยาด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ควรใช้ยาให้ถูกขนาดตามขนาดที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนดไว้ เพราะหากใช้เกินขนาดอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือหากใช้น้อยเกินไปอาจทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ประกอบกับขนาดในการรับประทานยาที่เหมาะสมของแต่ละคนต่างกัน ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งก่อนรับประทานยาใด


     นอกจากนี้ ควรใช้ยาให้ถูกเวลาด้วย เนื่องจากยาแต่ละชนิดมีการออกฤทธิ์ได้ดีในสภาวะที่ต่างกัน รวมถึงยาต่างชนิดกัน เวลาที่เหมาะสมในการใช้ยาก็ต่างกัน เช่น ยาบางชนิดควรรับประทานก่อนอาหาร หลังอาหาร หรือ พร้อมอาหาร รับประทานช่วงเช้า กลางวัน เย็น หรือก่อนนอน หากฉลากยาระบุไว้แบบไหน ก็ควรทานให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ เช่น ยาบางชนิดระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที ยาบางชนิดทานแล้วง่วงนอน ก็ควรรับประทานก่อนนอน หรือทานในช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำงานใกล้เครื่องจักรกลหรือขับรถ หรือยาบางชนิดควรรับประทานตามเวลาที่ระบุชัดเจน ตามที่แพทย์หรือเภสัชกรกำหนด เป็นต้น

     สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ด้วยตัวเอง เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยอาการป่วยได้อย่างถูกต้อง และสั่งจ่ายยาเพื่อรักษาโรคได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรด้วย เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี