GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม

April 25 2024
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสารสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมและลูกค้า นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอีกด้วย