GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

September 25 2023
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ในการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2566