องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

การขับเคลื่อน/เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

28 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

หน่วยงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

          ข้อบังคับ อภ. เรื่อง แบ่งส่วนงานและการกำหนดหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2565

 

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

          องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

Download สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) รณรงค์ Good Behavior of GPO
[1][2][3][4][5]

 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566        

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ มีความรู้เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การแยกแยะสินบนกับสินน้ำใจ และปลูกฝังวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566