องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

28 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

การปลุกสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การเภสัชกรรม ได้มีประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2566 และรณรงค์ให้ผู้บริหารผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมอบรมและจัดทำสื่อวิดิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ดังนี้

วิดิทัศน์เรื่อง การงดรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

Download สื่อวิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การงดรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

 

การรณรงค์ Good Behavior of GPO

Download สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) รณรงค์ Good Behavior of GPO
[1][2][3][4][5] 

 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566        

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ มีความรู้เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การแยกแยะสินบนกับสินน้ำใจ และปลูกฝังวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปี 2566