องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข้อมูลคณะกรรมการ และผู้บริหาร

1 พฤศจิกายน 2566
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม


นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์
ประธานกรรมการ

 
นายปิยกร อภิบาลศรี
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors'Pool)
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
กรรมการ
(กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ Directors'Pool)
ศ. นพ. วินัย วนานุกูล
กรรมการ
ดร.จรสพร เฉลิมเตียรณ
กรรมการ
 
พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์
กรรมการและเลขานุการ
(โดยตำแหน่ง)
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8100 หมายเลขโทรสาร 0-2354-8850
 
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8105 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายผลิตยา
 • โรงงานผลิตยารังสิต ๑
 • โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
 • การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต ๑
ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8102 หมายเลขโทรสาร 0-2354-8793
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
 • กองกิจการโครงการพิเศษ
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8104 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สาขาภาคทุกสาขา
 • กองประชาสัมพันธ์
นายรังษี ปัดลี
รองผู้อำนวยการ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8107 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายชีววัตถุ
 • โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ
 • การประกันคุณภาพชีววัตถุ

ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
รองผู้อำนวยการ

ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8103 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 • สำนักอำนวยการ (ยกเว้นกองธุรกิจร่วมทุน กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนและกองประชาสัมพันธ์)
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8106 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น สาขาภาคทุกสาขา)
 • ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-8072 หมายเลขโทรสาร 0-2203-8212
กำกับดูแลหน่วยงานและบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดังนี้
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
 • ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์
 • กองงานประกันคุณภาพ

 

ภญ.วิลักษณ์ วังกานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดร.ภก.จตุพล เจริญกิจไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญ 10
 
 
ภญ.ศรีสมัย โมกขมรรคกุล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ภญ.ยุวพร ศรีน้อย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
นางสาวรัตนา คงฉิม
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
 
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา
ดร.ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุ
ดร.ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์
ภญ.อุบลรัตน์ สินรักษา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
ดร.ภญ.รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
โรงงานผลิตยาโรคมะเร็ง
นางสาวสุวรรณี ลาภอิทธิพร
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
นางสาวสุวรรณี ลาภอิทธิพร
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 2
ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ
 
ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
ดร.ภญ.อิสริยา เตชะธนะวัฒน์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 
ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ
ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
ดร.ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
รักษาการผู้จัดการโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
 
นางสุมาลี ปรางค์ประทานพร
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ
ชีววัตถุ
 
ดร.ภญ.ปิยพร พยัฆพรม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ภญ.กฤษณา ศรีคำมุล
ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 2 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยารังสิต 2
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล