องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17 ตุลาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

1. กฎหมายด้านกำกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 1.              1.1  พรบ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
 2.              1.2  พรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
 3.              1.3  พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
 4.              1.4  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
 5.              1.5  พรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
 6.              1.6  พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
 7.              1.7  พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
  1.              1.8  พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2.              1.9  พรบ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543
  3.              1.10 พรบ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
   1.              1.11  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.              1.12  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
   3.              1.13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไข
   4.                    เพิ่มเติม
   5.              1.14  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   6.              1.15  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554
   7.              1.16  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550
   8.              1.17  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
   9.              1.18  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556
   10.                    (เห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
   11.              1.19  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
    1.              1.20  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
   12.      

​​​​ 2. กฎหมายด้านผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

 1.              2.1  พรบ. ยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
 2.              2.2  พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
 3.              2.3  พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 4.              2.4  พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 5.              2.5  พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
 6.              2.6  พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522
 7.              2.7  พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 8.              2.8  พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
 9.  

3. กฎหมายการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่

 1.              3.1  พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562)
 2.              3.2  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 3.              3.3  พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
 4.              3.4  พรก.กำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
 5.              3.5  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีฯ พ.ศ. 2550
 6.  

4. กฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 1.              4.1  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 2.              4.2  พรบ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
 3.              4.3  กฎกระทรวงการคลังกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ พ.ศ.2560
 4.              4.4  กฎกระทรวงการคลัง 7 ฉบับออกตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 
 5.              4.5  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6.              4.6  คู่มือข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้าง
 7.              4.7  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกับข้อตกลงคุณธรรม
 8.  

5. กฎหมายด้านบัญชีและการเงิน

 1.              5.1  พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543
 2.              5.2  พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
 3.              5.3  พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
 4.              5.4  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 5.              5.5  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 6.              5.6  พรก.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 724) พ.ศ. 2564
 7.              5.7  กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) และ
 8.                    ฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2564)
 9.              5.8  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
 10.              5.9  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พศ.2550
 11.              5.10  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2563
 12.              5.11  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้การขายสินค้า
 13.              5.12  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
 14.              5.13  มาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี รหัส 505 การขอคำยืนยันจากบุคคลภายนอก
 15.              5.14  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่องสินค้าคงเหลือ
 16.              5.15  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 17.              5.16  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 18.              5.17  คำสั่งกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ มีตำหนิ หมดสมัยนิยม หมดอายุ
 19.                     และเศษซาก
 20.  

6. กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 1.              6.1  พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 2.              6.2  พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 3.              6.3  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2555
 4.              6.4  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
 5.  

 

 1.  
 2.        
 3.