องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด

11 ตุลาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

เปิดแผนองค์การเภสัชกรรมปี 2567

สร้างความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน


 

          พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึง แผนการดำเนินการขององค์การเภสัชกรรม ปี 2567 ในโอกาสการประชุมสื่อสารให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปภายใต้วิสัยทัศน์ องค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน ภายใต้การดำเนินการตามพันธกิจ ประกอบด้วย ผลิต จำหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตยาที่จำเป็นและสำรองยาในยามฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงยาที่มีความจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และสร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย 

          โดยผู้อำนวยการฯ ได้มอบหลักคิดและแนวทางการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย  G  Governance / Growth Mindset การดำเนินงานจะต้องอยู่บนความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงเป็นคนที่มีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น พร้อมเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า  P Professionalism มีความเป็น มืออาชีพ ในการทำงานในทุกๆ ด้าน O Ownership การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้น 

          สำหรับแผนการดำเนินงานองค์การเภสัชกรรมในปี 2567 แผนระยะสั้น จะปรับสมดุลสู่ความมั่นคงและเติบโต เป้าหมายระยะกลาง ปี 2568-2569           มุ่งหน้าสร้างเสถียรภาพ เป้าหมายระยะยาว ปี 2570 สร้างความยั่งยืนสู่การเติบโตในระยะยาว ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

          M  Medicine Security เสริมสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ในการลดการนำเข้ายาสามัญจากต่างประเทศ สร้างเสถียรภาพอุปทานยาผ่านการผลิต วิจัย ร่วมพันธมิตรไทยสากล ยกระดับสมุนไพรไทยในการให้บริการภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุขของภาครัฐ ในส่วนของยุทธศาสตร์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยจะมีการผลิตยาและเวชภัณฑ์เพื่อตอบสนองความมั่นคงทางยาของประเทศ การพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนและสัตว์ ยุทธศาสตร์ยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายส่งมอบยาและบริการภาครัฐโดยขยายฐานลูกค้ารายใหม่ของลูกค้า รพสต. บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล 

          O Operation Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการผลิตยาและส่งมอบให้ได้ตามที่ตลาดต้องการจากการยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นดิจิทัลสำหรับยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน จะมีการดำเนินการพัฒนาระบบ Automation ในสายการผลิต Lean Manufacturing ยุทธศาสตร์การยกระดับ Supply Chain Networks มีการบริหารต้นทุนผ่านการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ ติดตามข้อมูลใบสั่งซื้อลูกค้า (Sale Order)

          V Value –added Product and Service การเพิ่มคุณค่าธุรกิจด้านสุขภาพ เป้าประสงค์   เพื่อสร้างความยั่งยืนผ่านการเติบโตรายได้เชิงพาณิชย์ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นขยายตลาดลูกค้าธุรกิจภาคเอกชน ยุทธศาสตร์การตลาดเชิงรุก  เพื่อแข่งขันในตลาดลูกค้าผู้บริโภคภาคเอกชน และยุทธศาสตร์การยกระดับภาพลักษณ์องค์กรและแบรนด์ลูก 

          E Enterprise Excellence บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร การมีงานทำที่ยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยี และเพิ่มความคล่องตัวในระดับการทำงานและระดับองค์กรอย่างยั่งยืน ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนทิศทางการเติบโต โดยมีการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด ความคล่องตัวมากขึ้น การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานที่ยั่งยืนตามหลัก ESG

         ผู้อำนวยการฯ  ยังได้กล่าวถึง หลักการทำงานด้วยว่า ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ ควรทำงานแบบมีสมดุล และให้เวลากับครอบครัว หรือทำกิจกรรมอื่นๆ  Work life Balance เป็น สิ่งสำคัญเมื่ออายุถึงช่วงวัยหนึ่ง จะเริ่มรู้ว่า สิ่งสำคัญที่สุด คือสุขภาพกายและใจ  

          “การขับเคลื่อนองค์การฯ ให้เป็นไปตามแผนนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ สร้างความมั่นคงทางยา เป็นที่พึ่งของประชาชน ให้เข้าถึงยาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” ผู้อำนวยการฯ กล่าว