องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงพัฒนาการยกระดับ ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

20 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

 


     วันที่
20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช. เภสัชกรหญิงวีณา  เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอ์รัปชั่น เป็นสักขีพยาน โดยองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมลงนามและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557


     การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ


      องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความสำคัญในการวางระบบป้องกัน เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต  โดยส่งเสริมให้การเกิดการตระหนักในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบในกลุ่มผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานนำไปสู่การบริหารงานที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่อยมา