GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) คว้ารางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ครั้งที่ 4

November 29 2023
ขนาดตัวอักษร

     

      ดร.ภญ.พรทิพย์ วิรัชวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” จากงานสัมมนาด้านชีววัตถุ เรื่อง Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2023 ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นการรับรางวัลครั้งที่ 4 ขององค์การเภสัชกรรม การพิจารณารางวัลนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากการที่องค์การเภสัชกรรมมีการดำเนินการวิจัย พัฒนา และผลิตชีววัตถุ/วัคซีน  อย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และอีกส่วนหนึ่งจากการโหวต จากผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่เคยเข้าร่วมสัมมนา      ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุ กล่าวต่อว่า รางวัลนี้มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีงานนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเชียแปซิฟิก ซึ่งองค์การเภสัชกรรม มีผลงานที่โดดเด่น ด้านนวัตกรรม การพัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  การวิจัย พัฒนา วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป


     “รางวัลนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญของทีมงานองค์การเภสัชกรรม ในการที่จะขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและผลิตชีววัตถุ/วัคซีน เพื่อความมั่นคง การพึ่งพาตนเอง ของประเทศไทย” ผู้อำนวยการฝ่ายชีววัตถุกล่าว