องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ผู้สั่งใช้กัญชา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชา (คลอง 10)

21 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และ ภญ.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ผู้สั่งใช้กัญชา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตสกัดกัญชาและสถานที่ปลูกกัญชา (คลอง 10) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566