องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ตัวแทนพนักงานองค์การเภสัชกรรมร่วมแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี"

16 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม โดยตัวแทนจากฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สินทางปัญญาในนามทีม IP4J

1. ดร.ภญ.วาริพินทุ ประเสริฐศิลป์

2. ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ

3. ดร.ภก.นิติ สันแสนดี

4. ภญ.ปิยนันท์ รัตนเพชร

ร่วมกับตัวแทนจาก 8 องค์กรเครือข่ายสุขภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขัน "สืบค้นสิทธิบัตร ทันเกมเทคโนโลยี" โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) และสถาบันวิจัยและเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566