องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม ลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นสู่ Net Zero Emissions

16 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดตัวอักษร

   
      วันนี้ (
16 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.30 น.ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม จับมือ 10 องค์กรชั้นนำ ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นสู่ Net Zero Emissions. โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรมมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลตามหลัก ESG ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรม มีความใส่ใจดำเนินการเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ดำเนินการดังนี้
     ตั้งแต่ปี
2562 ถึงปัจจุบัน การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามเกณฑ์ของ สคร. ที่กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ปี 2562 โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ Carbon Neutral Certificate จากอบก. ปี 2563 องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำโครงการ GPO SOLAR ROOFTOP 1.678 MWp โดยได้รับการขึ้นทะเบียน T-VER จากอบก. ปี 2565  ผลิตภัณฑ์ 3 รายการขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ Omeprazole 20 mg, AMBES-5 5 mg, AMBES-10 10 mg ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์จากอบก. และมีเป้าหมายการเข้าสู่ Carbon Neutral จำนวน 1 รายการในปี 2566 รวมทั้งเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ สมอ. และ VGREEN ม.เกษตรศาสตร์

     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ESG เพื่อจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก BCG Model และจัดทำ Roadmap การลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การเภสัชกรรม การขึ้นทะเบียนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรในทุกโรงงานขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน (เช่น Solar Rooftop),  BCG Model เพื่อขึ้นทะเบียนโครงการ LESS จากอบก. องค์การเภสัชกรรมได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเป็น 2 ระยะคือ 1 เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) : ภายใน ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) 2. เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) : ภายใน ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) ตามเป้าหมายของประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ใน COP 26