องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม GPO KIDS เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

14 มกราคม 2566
ขนาดตัวอักษร


เภสัชกรหญิงวีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม มอบของขวัญให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้แก่

- พื้นที่พระราม 6 ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสวนมิกสวัน

- พื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดขุมแก้ว โรงเรียนวัดแสงมณี โรเงรียนวัดโปรยฝน

- พื้นที่โรงเรียนผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ศูนย์เด็กเล็กจิตรประไพ ท.2

- พื้นที่หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม