องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Public Hearing) และร่างพระราชบัญญัติการเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงหลังรับฟังความคิดเห็น)

9 มกราคม 2566
ขนาดตัวอักษร