องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

คณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงาน

11 มิถุนายน 2565
ขนาดตัวอักษร

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 35 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในการเยี่ยมชมดูงานการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานเมดิคัลเกรดขององค์การเภสัชกรรม ณ โรงปลูกกัญชา GPO CANNA HOUSE อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้จะเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมและได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ต่อไป