องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1

9 มิถุนายน 2565
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการพัฒนาต้นน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ในประเทศ และสิทธิในพันธุ์พืชกัญชาที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ การคุ้มครองตามกฎหมาย และยังช่วยลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยที่มีชื่อเสียงอย่างดีให้เป็น Medical Thai Stick สำหรับส่งออกไปจำหน่ายและแข่งขันในตลาดในต่างประเทศ องค์การเภสัชกรรมจึงกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรับรองพันธุ์พืช และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำหรับพืชสกุลแคนนาบิส (Cannabis) ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมซึ่งได้แก่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา กัญชง ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ให้สามารถสร้างรูปแบบการดำเนินการ (Platform) ในการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืช และจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามกรอบกฎหมายกำหนด