GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงาน Meet the Press : Move on จากโควิด-19 ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือสู่การเป็นโรคประจำถิ่น

April 25 2024
ขนาดตัวอักษร


           วันนี้ (8 มิ.ย.65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เปิดงาน “Meet the Press :  Move on จากโควิด 19 ใช้ชีวิตแบบมั่นใจ” เตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด 19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน โดยองค์การฯได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบทบาทองค์การเภสัชกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ได้ดำเนินภารกิจ วิจัย พัฒนา  ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย  ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และวัคซีน สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น 


           ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือโรคโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านอุปกรณ์ป้องกันโควิด มีการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆทั้งจากในและต่างประเทศ สำรองไว้อย่างเพียงพอ ประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม“สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย เป็นข้อมูลในการยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 5 หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม บริษัทไฮไบโอไซ จำกัด การจัดหาชุดตรวจโควิด-19 การผลิตหน้ากาก N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสำรองไว้ในยามฉุกเฉิน การผลิตแอลกอฮอล์/เจลแอลกอฮอล์ และการจัดหาชุด PPE (Personal Protective Equipment) สำหรับป้องกันเชื้อส่วนบุคคล ได้จัดหาทั้งในรูปแบบ ชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (Coverall) และเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation Gown) 
             ด้านวัคซีน องค์การฯได้ทำการศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีนโควิด HXP–GPOVac วัคซีนเพื่อคนไทย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก องค์การฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีการผลิต องค์การฯ ได้พัฒนาวัคซีน HXP–GPOVac โดยการสนับสนุนจากองค์กร PATH ที่ได้ส่งมอบหัวเชื้อวัคซีนต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยโรงเรียนแพทย์ แห่งเมาท์ไซนาย (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) และมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน (University of Texas at Austin) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาทำการผลิตที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วัคซีนชนิดนี้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก (Egg-based) เป็นวิธีการผสมผสานโดยการใช้เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus, NDV)   ร่วมกับใช้เทคโนโลยีเฮกซะโปรเพิ่มความคงสภาพของโปรตีนส่วนหนาม ได้เป็นไวรัสลูกผสม NDV-HXP-S มาใช้ในการกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด-19  ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติ ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2/3 ชนิดเข็มกระตุ้น และด้านยา องค์การฯได้ดำเนินการจัดหา ผลิต สำรอง ยา ดังนี้ 1. ผลิตยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ Favipiravir 2. จัดหายาฉีดเร็มเดซิเวียร์ 3. จัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อให้เพียงพอกับสถานการณ์
              องค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามภารกิจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนคนไทยดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี