องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

7 มิถุนายน 2565
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตยารังสิต 1 ณ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในด้านของการทำ Software validation protocol และ Report ของการใช้ระบบ Barcode เพื่อการติดตามสถานะของกระบวนการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ภายในโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี เนื่องจากทางบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการนำระบบ Barcode มาใช้เช่นเดียวกัน เพื่อให้กระบวนการทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องตามมาตรฐาน GMP