องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

7 มิถุนายน 2565
ขนาดตัวอักษร

       ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมจับมือ 12 องค์กรชั้นนำทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” บริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม, ไปรษณีย์ไทย, ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น, ดอยคำ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, เต็ดตราแพ้ค, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, เบสท์โพลิเมอร์ และ แอดวานซ์แมท

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ขององค์การเภสัชกรรมนั้น องค์การฯได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการนำถุงน้ำยาล้างไตและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สังคม ซึ่งการร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  

            ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 12 ภาคี ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยที่ผ่านมาองค์การฯได้เริ่มดำเนินกิจกรรมโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนำถุงน้ำยาล้างไต และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ กลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นวงจรไม่รู้จบแทนการผลิตใช้แล้วทิ้งซึ่งเรามีส่วนในการสร้างขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายทั้ง 12 องค์กรมีบทบาทในการดำเนินการแตกต่างกันไป แต่ล้วนมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งการจัดงานเปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ถือเป็นการแสดงออกและเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมไทยในอนาคตต่อไป

            จากความร่วมมือทั้ง 12 องค์กร ทำให้มีหน่วยงานให้ความสนใจ และมีภาคีเพิ่มมาอีก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย อำพลฟูด, เอสไอจี คอมบิบล็อค, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) เห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมเป็นภาคี เพื่อร่วมผนึกกำลังการดำเนินงานโครงการให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

             “องค์การเภสัชกรรมยังคงยืนยันและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างโลกสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม โดยการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป” ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว