องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและทดสอบทางจิตวิทยาในหัวข้อ แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

7 มิถุนายน 2565
ขนาดตัวอักษร