องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

31 พฤษภาคม 2565
ขนาดตัวอักษร


     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การภัชกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมนำนักเรียนในพื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ลงพื้นที่ปลูกต้นพญายอ บนพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยต้นพญายอเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล   (GPO Phytoplex Capsules) สำหรับสมุนไพรตำรับนี้มีส่วนผสมของสมุนไพร 8 ชนิด ประกอบด้วย พุทธรักษา มะไฟเดือนห้า ปีกไก่ดำ เหงือกปลาหมอ แทงทวย ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ และพญายอ ซึ่งเป็นสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ และยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งฤทธิ์ทั้งสองดังกล่าวเป็นกลไกที่สำคัญของการพัฒนายาต้านมะเร็งสมัยใหม่ โดยขณะนี้ยาดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยสรรพคุณ คือ การแก้น้ำเหลืองเสีย 

     ดร.ภญ.นันทกาญจน์  กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่ม G 4 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-องค์การฯ และคณะทำงานโครงการ อพ.สธ.-องค์การฯ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) โดยองค์การฯ ได้จัดสรรพื้นที่ขององค์การฯที่ ต.หนองใหญ่ จำนวน 15 ไร่ จัดทำโครงการปลูกและดูแลเถาวัลย์เปรียง จำนวน 3,000 ต้น และอีก 84 ไร่ จัดทำโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสร ปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ จำนวน 8,400 ต้น

     การจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่ส่งเสริมโรงเรียนที่องค์การฯ ให้การสนับสนุน ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งมีส่วนร่วมกับองค์การฯ ในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ในระดับชั้น ป.6 จำนวน 20 คน โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 20  คน และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม จำนวน 10 คน

     โดยกิจกรรมช่วงแรกเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องเยาวชนกับการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จาก ผศ.ดร.สมพร แม่ลิ่ม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร และช่วงที่สองจะเป็นการลงพื้นที่สาธิตการปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ ให้นักเรียนปลูกด้วยตนเอง มีวิทยากรจากฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การฯ ให้คำแนะนำ จากนั้นนักเรียนจะเข้ามาบันทึกติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และให้จัดทำรายงานเสนอองค์การฯ โรงเรียนละ 1 เล่ม โดยผลผลิตจากการปลูกสมุนไพรของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน องค์การฯ จะนำไปแสดงในงานนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดำเนินงานครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักเรียนจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัวและเผยแพร่ในชุมชนต่อไปได้ รวมถึงโรงเรียนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย