องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

อภ.เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธอส. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับองค์กรตามเกณฑ์(SE-AM) และ ISO/IEC 38500

11 พฤษภาคม 2565
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม นำคณะทำงานด้านการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี คุณอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จาก คุณอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ คุณประทานพร สำเภาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และสนับสนุนงานสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นวิทยากร ในการให้คำแนะนำ โดยการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมมุ่งหวังที่จะนำความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหมาะสมกับองค์กร และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และ ISO/IEC 38500 เพื่อการเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล