องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ประชุมกำหนดทิศทางและทบทวนยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 องค์การเภสัชกรรม

25 เมษายน 2565
ขนาดตัวอักษร

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมกำหนดทิศทางและทบทวนยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 องค์การเภสัชกรรม โดยมีกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญที่นำไปสู่การริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ๆขององค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ วันที่ 25 เมษายน 2565