องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

โรงงานผลิตวัคซีน องค์การเภสัชกรรม(GPO) คว้ารางวัลระดับโลก 'FOYA' 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE

27 ธันวาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

        

     องค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลระดับโลก “FOYA” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE   ในงาน ISPE Annual Meeting and Expo  ที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 


 
    วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2564) นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนทีมงานวิจัย ผลิตและประกันคุณภาพของโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ร่วมให้การต้อนรับ นายทศพล สันติเทวกุล ประธาน ISPE Thailand พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม  ได้รับรางวัล “ FOYA awards ” 2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE ประเทศสหรัฐอเมริกา

     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล Facility of the Year Awards 2021 (FOYA) สาขา Social Impact จากสมาคม International Society for Pharmaceutical Engineering หรือ ISPE  ในงาน ISPE Annual Meeting and Expo 2021 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564 ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยงาน ISPE Annual Meeting and Expo 2021 เป็นงานที่จัดแสดงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม  โดยในงานมีการมอบรางวัล Facility of the Year Awards ประจำปี 2021 ใน 6 สาขา ได้แก่ Facility Integration, Operational Excellence, Project Execution, Process Intelligence and Innovation, Social Impact และรางวัลพิเศษ Special Recognition Award for Operational Agility: COVID-19 Impact 

 

    ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลในสาขา Social Impact  จากผลงานการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศไทย  โดยมุ่งหมายเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนประเทศด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้ รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์ระบาด  นอกจากนั้นโรงงานแห่งนี้ยังมีผลกระทบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานถูกออกแบบให้มีความยั่งยืนเป็นโรงงานสีเขียว (Green Factory) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยของเสียออกสู่ภายนอก โดยการนำเอา Zero waste concept มาปรับใช้  รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งทำให้เป็นมิตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก และที่สำคัญโรงงานแห่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน