องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

21 ธันวาคม 2564
ขนาดตัวอักษร