องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรม อุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

7 ธันวาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

   

       ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ รักษาการผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม     รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ได้มอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ให้แก่ ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ รักษาการผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม     โดยวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับหนังสือฯเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จึงเห็นสมควรให้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ที่สอบผ่านความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 ราย และคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณาให้การอนุมัติหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม จำนวน 2 คน ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้แก่ ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เลขที่ ภ.6667 และ ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ รักษาการผู้อำนวยการกองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เลขที่ ภ.12758