องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

พนักงานองค์การเภสัชกรรม คว้ารางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร

   


        ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม และภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 จากสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

         สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2564 ให้กับ ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม “รางวัลนักบริหารงานด้านการพัสดุดีเด่น” และ ภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม “รางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น” โดยคณะกรรมการของสมาคมได้พิจารณาแล้วว่าผู้ที่ได้รับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการทำงาน มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนงานในหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุความสำเร็จเป็นไปตามแผนงาน และยุทธศาสตร์หลักขององค์กร รวมทั้งสามารถดูแลการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร และสนใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติหน้าที่ให้คืบหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีของราชการหรือหน่วยงานของรัฐและสังคม
         ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า แนวทางการทำงานของตนนั้น ได้ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดผลิตภัณฑ์ต่างๆขององค์การฯ ทำงานบนหลักการของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ว่า คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเสมอมา การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสำคัญต่อองค์กร ต้องนำระเบียบพัสดุฯมาขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร ให้สามารถตอบสนองต่องานนโยบาย งานประจำ และงานเร่งด่วนได้อย่างทันต่อเวลาและทันต่อสถานการณ์ และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้ ที่ผ่านมาภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 องค์การฯเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงทรัพยากรโควิดของประเทศ ตัวเองได้นำทีมงานพัสดุเข้ามาดำเนินการในด้านการจัดซื้อ การสำรอง และการกระจายยา เพื่อส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยสาธารณสุขอย่างครบวงจร รายการทรัพยากรโควิด เป็นรายการใหม่ที่มีความยากในการดำเนินการที่ต้องจัดหาแหล่งใหม่ ต้องดำเนินการภายใต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ต้องให้ทันต่อเวลาในทันที

     ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีส่วนช่วยในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อและการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐ โดยมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศจนได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้วัคซีนมาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชนด้วย

 

         ด้าน ภญ.วรวรรณ สันติวนากุล เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 7 หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 3 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนงานที่สำคัญ เช่น การศึกษา วิจัย ผลิต ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการกระจายยาและเวชภัณฑ์ ตามภารกิจหลักขององค์การเภสัชกรรม เพื่อสนองนโยบายงานด้านสาธารณสุขของประเทศ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง สำรองยาและเวชภัณฑ์ในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงรักษาระดับคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวสามารถลดภาระงบประมาณและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้องค์กรมีผลกำไรและมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทางวิธีปฏิบัติต่างๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล