GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม

October 1 2023
ขนาดตัวอักษร