GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม

August 8 2022
ขนาดตัวอักษร