องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย5 เภสัชกร5 นักการตลาด5 เจ้าหน้าที่งานบริหาร5 สังกัดหน่วยงานต่างๆในองค์การเภสัชกรรม

25 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร