องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

22-26 พฤศจิกายนนี้ องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

19 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร


     องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ชั้น 29 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่องานวิจัยไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

       โดยในบูธขององค์การเภสัชกรรมมีการนำเสนอการวิจัยและพัฒนาวัคซีนวัคซีน HXP–GPOVac วัคซีนโควิด-19 ชนิดรีคอมบิแนนท์ (Recombinant COVID-19 vaccine) โดยเชื้อไวรัสตั้งต้นได้จากการตัดต่อยีนที่สร้าง Spike protein ซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SAR-CoV-2 virus) ลงไปบนผิวของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle Disease Virus, NDV) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มความคงสภาพของโปรตีน (HexaPro) ได้เป็นไวรัสลูกผสม NDV-HXP-S ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนได้ดีในไข่ไก่ฟัก และมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 มีความปลอดภัยต่อผู้รับวัคซีน และพร้อมผลิตในระดับอุตสาหกรรม     

     นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัด “นิทรรศการรางวัลแห่งเกียรติยศ Platinum Award” และ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งในระบบวิจัยและนวัตกรรม” การประชุม/สัมมนาในหัวข้อสำคัญของประเทศ กิจกรรม Highlight Stage นำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชุมชน องค์กร และพาณิชย์ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2021 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่น ๆ กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2564 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และ กิจกรรม Research Clinic ให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย

                        จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับชมงานได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว