GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

January 21 2022
ขนาดตัวอักษร