องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

การเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้

4 พฤศจิกายน 2564
ขนาดตัวอักษร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 022038031