GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง นักวิจัย 5 เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่งานบริหาร 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

January 20 2022
ขนาดตัวอักษร