องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ประชาชนทั่วไปเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

28 ตุลาคม 2564
ขนาดตัวอักษร


สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/M5AXWUFGvVJdDK6k9

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 022038220-25 หรือทางอีเมล์ aa21@gpo.or.th