องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 4 ปีต่อเนื่อง

16 กันยายน 2564
ขนาดตัวอักษร

     องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทสถานประกอบการด้านยา และด้านเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ อย. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจ ให้แก่สถานประกอบการที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และจริยธรรม

 

     ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า  องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 ประเภทสถานประกอบการด้านยาและเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รางวัลดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมได้รับมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4  โดยในปีที่ผ่านมาองค์การฯได้รับรางวัลในส่วนของโรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 ประเภทสถานประกอบการด้านยา ในปี 2561 - 2563 และโรงงานผลิตยา องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี ได้รับรางวัลประเภทสถานประกอบการด้านยา ใน ปี 2561-2562

     รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า จากการได้รับรางวัลดังกล่าวองค์การฯ   ได้ดำเนินงานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP PIC/S พร้อมมุ่งมั่นยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล WHO GMP มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด  ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์ มีฝ่ายประกันคุณภาพที่ควบคุม ติดตาม และดูแลตลอดกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้อง มีห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  มีห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015  เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งยังมีการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001: 2018 มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สากลให้การยอมรับมาใช้ในกระบวนการผลิต มีการส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

     “องค์การฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล   โดยพนักงานองค์การฯ ทุกคนตระหนัก และทำตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว