GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรมนำองค์ความรู้ (Knowledge Management) และนวัตกรรม (Innovation Management) ขยายศักยภาพการเข้าถึงยาและรองรับความเปลี่ยนที่เพิ่มและรวดเร็วขึ้น

September 22 2021
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ดำเนินภารกิจ วิจัย พัฒนา  ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ สนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย  จากภารกิจดังกล่าว การจัดการองค์ความรู้หรือKM : Knowledge Management  )และนวัตกรรมหรือ IM : Innovation Management นับเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ได้มากขึ้น  ดังนั้นการนำ KM & IM มาใช้ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยในการผลักดัน ให้การดำเนินงานขององค์การมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับและทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว และความต้องการและความคาดหวังของสังคมไทย

การจัดการความรู้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การเภสัชกรรม ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล ครอบคลุมทุกประเภทนวัตกรรม ดังนี้

1. ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product and service innovation) : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรูปแบบบริการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศต่อไป อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาฟาเวียร์ หรือยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir tablets) และวัคซีนโควิด-19 HXP – GPOVac สำหรับรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และโรคอุบัติใหม่

 

2. ด้านนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบูรณาการระหว่างห่วงโซ่อุปทานการผลิตกับการบริการจัดหาเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของตลาดและระบบสาธารณสุขของประเทศ อาทิ การนำเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่ฟักที่ใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มาปรับมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 HXP – GPOVac เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีทีใช้กันมายาวนาน (Classical Platform )  วัคซีน ที่ผลิตได้มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดี

3. ด้านนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (Business Innovation) เพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงงานผลิตยารักษามะเร็ง และโรงงานผลิตวัตถุดิบทางยา เป็นต้น

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่ได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2564  และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ พร้อม ได้จัดทำ แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2565-2569 เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน จนนำไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนได้ต่อไป