องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดหา Antigen Test Kit ให้ สปสช.ตรวจโควิด คาดภายในเดือนสิงหาคมเริ่มกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้

9 สิงหาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

 

     นายแพทย์วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจาก โรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(COVID-19 Antigen self-test  Test Kits : ATK ) จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) สำหรับใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดซื้อชุด ATK ดังกล่าว โรงพยาบาลราชวิถี สปสช.และองค์การฯ ได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส เกิดการแข่งขัน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ได้ชุดตรวจATK ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด  ล่าสุด สปสช.ได้ปรับข้อกำหนดคุณสมบัติ (Spec) ส่งให้องค์การฯดำเนินการจัดหา โดยเชิญบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มายื่นซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้ ซึ่งองค์การฯจะตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ และประกาศบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา  พร้อมส่งให้โรงพยาบาลราชวิถีรับทราบราคา  ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  คาดว่าภายในสิงหาคม 2564 จะส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่าง ๆตาม  ที่ สปสช.กำหนดต่อไป

 

     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ชุดตรวจโควิด ATKที่จัดซื้อครั้งนี้ เป็นชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน(Screening Test)  สามารถอ่านผลการตรวจจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบรู้ผลภายใน 30 นาที เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความไว(Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งหมายถึง ผู้ติดเชื้อจริง 100 คน ตรวจด้วยชุดทดสอบนี้จะให้ผลบวกไม่น้อยกว่า 90 คน และมีความจำเพาะ(Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ติดเชื้อ 100 คน เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบแล้ว จะให้ผลเป็นลบไม่น้อยกว่า 98 คน และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย.

 

     “องค์การฯ ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน” ผู้อำนวยการฯ กล่าว