องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทดลองงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

9 กรกฎาคม 2564
ขนาดตัวอักษร