องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ “ให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “

6 กรกฎาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

    วันนี้ (6 ก.ค.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ “ให้องค์การเภสัชกรรม (GPO) ทำสัญญาจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด “
 

ขั้นตอนต่อจากนี้ องค์การเภสัชกรรม (GPO) จะได้เร่งประสานดำเนินการลงนามสัญญากับบริษัทซิลลิคฯ ต่อไป