GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

GPO :

Produce Quality Drug, Responsible Life.

องค์การเภสัชกรรม ขอชี้แจง เรื่องการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

May 25 2022
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม เผย วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาจะทยอยมาในไตรมาสที่ 4/2564 ถึง มกราคม 2565

การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลต่าง ๆ วัคซีนจะทยอยนำเข้ามาในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงมกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ และให้โรงพยาบาลต่างๆ แจ้งยอดความต้องการมาเพื่อให้องค์การฯจัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่จะนำเข้ามา

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า ในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดซื้อระหว่างบริษัทซิลลิก ฟาร์มา จํากัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทําร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญา บริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิก ฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

นายแพทย์วิฑูรย์กล่าวต่อว่า องค์การฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดําเนินการดังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จํานวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิก ฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจํานวนที่จองมีมากกว่าจํานวนวัคซีนที่จะได้รับการนําเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจํานวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัชกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จําหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจํานวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยาบาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2564