องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานเสวนา สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม

9 มีนาคม 2564
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยป้องกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในงานเสวนา สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมการแพทย์สู่สังคมสุขภาวะ” ในโครงการองค์กรคนดี โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมงาน ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา